Tổng Đài Điện Thoại Panasonic KX-NS300

Tổng đài điện thoại nội bộ Panasonic KX-NS300
Cấu hình mặc định 06 trung kế và 16 máy nhánh Analog. Nâng cấp được tối đa 48 trung kế và 128 máy nhánh Analog.