Tổng Đài Điện Thoại Siemens HiPath 4000 V3.0

Mã: Siemens HiPath 4000
Xem Catalogue